Thoả thuận người sử dụng

Thỏa thuận Người Sử Dụng (còn gọi tắt là “Thỏa Thuận”) này được hiểu là sự thỏa thuận giữa Người Sử Dụng (còn được gọi là “Bạn”) và Công ty cổ phần Dịch Vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (còn được gọi tắt là “VietUnion”), được áp dụng khi Bạn sử dụng Dịch Vụ Payoo của VietUnion.

Các dẫn chiếu liên quan đến Thỏa Thuận, Chính Sách Quyền Riêng Tư, Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nại, Biểu Phí, các qui định khác có liên quan được hiểu là Thỏa Thuận này, Chính Sách Quyền Riêng Tư, Biểu Phí và các qui định khác có liên quan do VietUnion ban hành.

Các thuật ngữ được giải thích và sử dụng trong Thỏa Thuận này cũng sẽ được hiểu thống nhất khi sử dụng tại các văn bản liên quan do VietUnion ban hành.

“Người Sử Dụng” trong Thỏa Thuận này là những tổ chức, cá nhân sử dụng Dịch Vụ Payoo, dù theo phương thức trực tiếp hay gián tiếp trong suốt tiến trình kinh doanh thương mại.

Thỏa Thuận này là một văn bản quan trong mà Bạn cần xem xét cẩn trọng, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Thỏa Thuận khi sử dụng Dịch Vụ Payoo. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khi Bạn sử dụng Dịch Vụ Payoo có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ tất cả các quy định trong Thỏa Thuận và các quy định, chính sách và điều khoản liên quan khác của VietUnion trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: Chính sách Quyền Riêng Tư, Biểu phí, Chính sách giải quyết khiếu nại của VietUnion.

VietUnion có thể điều chỉnh Thỏa Thuận này vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải Thỏa Thuận được điều chỉnh trên website của VietUnion và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng Dịch Vụ Payoo. Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải. Những qui định trọng yếu của Thỏa Thuận sẽ được VietUnion thông báo trước 15 (mười lăm) ngày trước khi áp dụng hiệu lực.

Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trong việc nhận thức và tuân thủ các qui định của pháp luật khi sử dụng Dịch Vụ Payoo, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với những qui định về tính hợp pháp của giao dịch, hàng hóa/dịch vụ cung cấp, nguồn gốc giá trị tiền tệ thanh toán.

DỊCH VỤ PAYOO

Dịch Vụ Payoo (còn được gọi tắt là “Dịch Vụ”) là dịch vụ của VietUnion nhằm cung cấp các hoạt động hỗ trợ Bạn thanh toán/nhận thanh toán cho hàng hóa/dịch vụ phát sinh từ các giao dịch giữa các Nhà Cung Cấp (Người Bán) và Khách hàng (Người Mua), bao gồm những hoạt động hỗ trợ:

VietUnion là một đơn vị độc lập với Người Sử Dụng, nói cách khác, VietUnion không phải là đại lý hay đơn vị nhận ủy quyền từ Người Sử Dụng. VietUnion cũng không kiểm soát hay chịu trách nhiệm cho bất kỳ hàng hóa/dịch vụ nào được thanh toán thông qua Dịch Vụ Payoo.

Khi sử dụng Dịch Vụ Payoo, Bạn cần lưu ý những rủi ro đã được thể hiện chi tiết tại các tiểu mục liên quan trong Thỏa Thuận này, như: (i) Số tiền đã được thanh toán vào tài khoản của Bạn sau đó có thể sẽ bị hoàn chuyển trả lại, ví dụ như trong các trường hợp bồi hoàn khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, khiếu nại hoặc các trường hợp giao dịch vô hiệu khác. Nói cách khác, trong trường hợp Bạn là Người Bán, số tiền Bạn nhận được có thể bị hoàn trả lại cho người thanh toán, hoặc có thể bị phong tỏa/thu giữ kể cả khi hàng hóa/dịch vụ đã được cung cấp; (ii) Số dư trong Ví Điện Tử của Bạn có thể phải đáp ứng các mức giới hạn tối thiểu theo qui định của VietUnion; (iii) Chúng tôi có thể đóng, phong tỏa, tạm khóa Ví Điện Tử hoặc giới hạn quyền truy cập của Bạn vào Ví Điện Tử hoặc Dịch Vụ (theo qui định của VietUnion hoặc của cơ quan có thẩm quyền) trong trường hợp Bạn vi phạm Thỏa Thuận này và/hoặc bất kỳ qui định nào khác của VietUnion mà Bạn đã tham gia vào.

DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ PAYOO

Đây là một loại hình Dịch Vụ trong nhóm Dịch Vụ Payoo, cung cấp cho Người Sử Dụng tài khoản điện tử định danh do VietUnion phát hành, cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền được Người Sử Dụng chuyển vào tài khoản đảm bảo thanh toán của VietUnion theo tỷ lệ 1:1, và được sử dụng làm phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt – Người Sử Dụng có thể sử dụng Ví Điện Tử Payoo để thanh toán/nhận thanh toán cho hàng hóa/dịch vụ khác nhau.

Đơn vị tiền tệ quy định sử dụng trong Ví Điện Tử Payoo là đồng Việt Nam (VNĐ).

Giá trị tiền tệ trong suốt thời gian lưu trữ trong Ví Điện Tử không phát sinh giá trị tăng thêm (không được trả lãi trên số dư Ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử).

Mở Ví Điện Tử Payoo

VietUnion phát hành Ví Điện Tử Payoo cho Bạn dựa trên yêu cầu đăng ký trên cơ sở đáp ứng các điều kiện được thực hiện tại các website cung cấp Dịch Vụ Payoo của VietUnion hoặc các phương tiện có ứng dụng của Dịch Vụ Payoo.

Ví Điện Tử được phát hành và được sử dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Khách hàng phải có tài khoản ngân hàng trước khi sử dụng Ví Điện Tử Payoo;
 2. Mỗi tài khoản ngân hàng chỉ được đăng ký cho 01 Ví Điện Tử Payoo.

Người Sử Dụng khi được cấp Ví Điện Tử còn được gọi là Chủ Ví Điện Tử (Chủ Ví).

Số dư tối thiểu là số tiền tối thiểu Chủ Ví phải duy trì trên Ví Điện Tử tại mọi thời điểm, tùy theo từng trường hợp thỏa thuận cụ thể (nếu có).

Số dư được phép sử dụng (số dư khả dụng) là số tiền Chủ Ví có thể sử dụng để chi tiêu và thanh toán từ Ví Điện Tử của mình. Số dư được phép sử dụng bằng số dư có trên Ví Điện Tử trừ đi các khoản tạm khóa/phong tỏa, số dư tối thiểu (nếu có).

Phong tỏa Ví Điện Tử Payoo

 1. VietUnion có quyền phong tỏa – tạm dừng giao dịch – một phần hoặc toàn bộ số tiền trên Ví Điện Tử bị trong các trường hợp sau:
  • Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
  • Khi VietUnion phát hiện có mâu thuẫn, nhầm lẫn, sai sót, chưa rõ ràng trong việc thực hiện các giao dịch;
  • Khi VietUnion phát hiện có dấu hiệu phức tạp, bất thường, gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh toán;
  • Khi phát sinh tranh chấp liên quan đến các giao dịch của Ví Điện Tử.
 2. Số tiền bị phong tỏa được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp bịphong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường.
 3. VietUnion chấm dứt phong tỏa Ví Điện Tử khi có một trong các điều kiện sau:
  • Kết thúc thời hạn phong tỏa;
  • Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản;
  • VietUnion đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn, mâu thuẫn hay các nguyên nhân khác dẫn đến việc phong tỏa;
  • Sau khi xác minh giao dịch được thực hiện phù hợp, không thuộc trường hợp gian lận, vi phạm pháp luật;
  • Tranh chấp liên quan đến các giao dịch của Ví Điện Tử đã được giải quyết.

Tạm khóa Ví Điện Tử Payoo

 1. Để đảm bảo an toàn cho Chủ Ví Điện Tử, VietUnion sẽ tạm khóa chức năng đăng nhập Ví Điện Tử của Bạn trong các trường hợp:
  1. Sau 8 lần đăng nhập Ví Điện Tử không thành công liên tiếp. Trong trường hợp này, thời gian tạm khóa là 2h kể từ sau lần đăng nhập không thành công thứ 8 và Bạn có thể đăng nhập lại bình thường sau khi hết thời gian tạm khóa.
  2. Khi VietUnion nhận được thông báo trực tiếp thông qua số Hotline của Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của VietUnion hoặc bằng văn bản của Chủ Ví về việc thiết bị xác thực bị thất lạc, hoặc lộ thông tin đăng nhập, mật khẩu giao dịch của Chủ Ví. Trong trường hợp này, chức năng đăng nhập Ví Điện Tử của Bạn bị tạm khóa cho đến khi VietUnion nhận được thông báo xác nhận bằng văn bản của Bạn về việc đồng ý mở lại chức năng đăng nhập Ví Điện Tử.
 2. VietUnion có quyền tạm khóa – tạm dừng giao dịch – một phần hoặc toàn bộ số dư trên Ví Điện Tử của Người Sử Dụng trong các trường hợp sau:
  1. theo yêu cầu của Chủ Ví, trừ trường hợp thuộc phạm vi quyền từ chối của VietUnion;
  2. Bạn có bất kỳ sự thay đổi liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ đã đăng ký và sự thay đổi này không đápứng đúng các qui định tại Thỏa Thuận này;
  3. Ví Điện Tử của Bạn không phát sinh giao dịch nào trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục hoặc một thời hạn khác do VietUnion quy định tùy từng thời điểm;
  4. Ví Điện Tử có số dư thấp hơn số dư tối thiểu để duy trì Ví Điện Tử;
  5. vì lý do bất kì mà VietUnion cho là phù hợp để giảm thiểu mọi rủi ro có thể xảy ra.

VietUnion không có nghĩa vụ phải giải thích hay đưa ra bằng chứng bất kì cho Người Sử Dụng về việc này. Trường hợp Ví Điện Tử còn số dư, thì VietUnion, càng sớm càng tốt sau khi tạm khóa Ví Điện Tử đó, thông báo cho Người Sử Dụng về việc tạm khóa Ví Điện Tử. Người Sử Dụng đồng ý không quy trách nhiệm cho VietUnion về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc tạm khóa, và/hoặc chấm dứt/thu hồi/hủy bỏ việc tạm khóa Ví Điện Tử.

Việc tạm khóa Ví Điện Tử được chấm dứt khi các điều kiện phát sinh việc tạm khóa chấm dứt.

Đóng Ví Điện Tử

Đóng Ví Điện Tử là việc VietUnion đóng hồ sơ Ví Điện Tử, thông tin phát hành Ví Điện Tử bị đóng có thể được sử dụng để phát hành cho Người Sử Dụng khác. Sau khi đóng Ví Điện Tử, khách hàng muốn sử dụng Ví Điện Tử phải làm thủ tục mở và sử dụng Ví Điện Tử mới theo quy định tại Thỏa Thuận này.

VietUnion được quyền đóng Ví Điện Tử trong các trường hợp sau:

 1. theo yêu cầu của Chủ Ví, trừ trường hợp thuộc phạm vi quyền từ chối của VietUnion;
 2. Bạn vi phạm pháp luật hoặc vi phạm bất kỳ điều nào trong Thỏa Thuận này, hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác được quy định riêng cho từng loại Tài Khoản cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Bạn không nộp, bổ sung, cập nhật thông tin, chứng từ cho VietUnion, không phản hồi/thực hiện các yêu cầu hoặc phản hồi/thực hiện các yêu cầu không đúng thời hạn sau khi có yêu cầu của VietUnion;
 3. Bạn không phản hồi/thực hiện các yêu cầu hoặc phản hồi/thực hiện các yêu cầu không đúng thời hạn sau khi có yêu cầu của VietUnion liên quan đến các trường hợp “Tạm khóa Ví Điện Tử” của Bạn;
 4. Chủ Ví Điện Tử là cá nhân bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 5. Tổ chức có Ví Điện Tử chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;
 6. Chủ Ví Điện Tử vi phạm qui định mở và sử dụng Ví Điện Tử của VietUnion;
 7. Chủ Ví Điện Tử vi phạm các quy định pháp luật khác trong hoạt động thanh toán;
 8. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Xử lý số dư khi đóng Ví Điện Tử:

Số dư còn lại sau khi đóng Ví Điện Tử được VietUnion xem xét xử lý như sau:

 1. Chi trả theo yêu cầu của Chủ Ví, người giám hộ, người đại diện hợp pháp của Chủ Ví (trường hợp Chủ Ví là người chưa đủ 15 tuổi, người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi không có tài sản riêng, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự) hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường hợp Chủ Ví thanh toán của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích.
 2. Chi trả theo quyết định của tòa án.
 3. VietUnion xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên Ví Điện Tử đã được thông báo mà không đến nhận hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với Chủ Ví, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Số dư chỉ được chi trả sau khi trừ đi các khoản phí khác theo Biểu phí của VietUnion và căn cứ trên cơ sở đáp ứng các điều kiện liên quan đến việc tiếp nhận.

Vào lúc đóng Ví Điện Tử, Người Sử Dụng được yêu cầu trả lại ngay cho Vieunion tất cả tài sản của VietUnion do Người Sử Dụng nắm giữ, bao gồm nhưng không giới hạn, những chứng từ do VietUnion phát hành trong từng thời điểm.

GIỚI HẠN GIAO DỊCH, CẢNH BÁO GIAO DỊCH

Để hạn chế rủi ro và tuân thủ qui định của pháp luật, VietUnion có quyền chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xác minh (kể cả sử dụng các biện pháp phong tỏa/tạm khóa Ví Điện Tử, tạm dừng giao dịch đã hoặc đang thực hiện) đối với các trường hợp mà theo đánh giá của VietUnion rằng có tính chất bất thường, phức tạp.Giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên của Người Sử Dụng thông qua Dịch Vụ Payoo rõ ràng hoặc không tương xứng với thu nhập dựa trên cảnh báo của Ngân hàng.Giao dịch phức tạp là giao dịch được thực hiện thông qua phương thức không phù hợp với bản chất của giao dịch như: Giao dịch được thực hiện thông qua nhiều bên trung gian, nhiều tài khoản không cần thiết; giao dịch được thực hiện giữa nhiều tài khoản/Ví Điện Tử khác nhau của cùng một chủ tài khoản/Chủ Ví tại các khu vực địa lý khác nhau; bất kỳ giao dịch nào do VietUnion nhận định không bình thường và cần có sự giám sát chặt chẽ.

THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG

Để mở, duy trì và sử dụng Dịch Vụ Payoo Bạn phải cung cấp và cập nhật thông tin cá nhân chính xác cho VietUnion theo qui định và hướng dẫn cụ thể.Thông Tin Người Sử Dụng là thông tin để xác định một cá nhân/tổ chức cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin định danh của cá nhân/tổ chức đó (tên, ngày/tháng/năm sinh, thời điểm thành lập, CMND, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp…), thông tin liên lạc (điện thoại di động, địa chỉ email…), thông tin tài khoản ngân hàng và các thông chi tiết cần thiết khác. Chi tiết Thông tin Người Sử Dụng cần được kê khai theo biểu mẫu hướng dẫn cụ thể của VietUnion.

TÍNH CHUẨN XÁC CỦA THÔNG TIN

VietUnion lưu ý rằng thông tin của Bạn cung cấp là cần thiết để Bạn có thể truy cập và sử dụng đầy đủ Dịch Vụ Payoo, là cơ sở bắt buộc để VietUnion kiểm tra/xác thực thông tin đăng ký sử dụng Dịch Vụ và xử lý dữ liệu. Do đó, Bạn phải cam kết bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của thông tin cung cấp cho VietUnion, kịp thời cập nhật ngay khi có thay đổi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp/khiếu nại nào nếu thông tin Bạn cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

Thông tin định danh

Các giấy tờ là cơ sở pháp lý để Bạn kê khai theo thông tin định danh cần được cung cấp bản scan (scan từ bản chính) cho VietUnion theo đúng thời gian cam kết qui định.

Tài khoản ngân hàng

Bạn phải khai báo 01 tài khoản ngân hàng tương ứng cho 01 Ví Điện Tử mà Bạn đăng ký sử dụng.

Bạn cần lưu ý rằng, bất kỳ thời điểm nào, VietUnion có quyền tạm khóa/đóng Ví Điện Tử khi phát hiện bất kỳ nội dung không chính xác liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng mà Bạn đã khai báo.

Thông tin liên lạc

Bạn có trách nhiệm cập nhật địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại và các thông tin liên lạc khác, còn giá trị sử dụng và đảm bảo khả năng tiếp nhận thông tin từ VietUnion. Bạn có thể cập nhật thông tin liên lạc của Bạn bất kỳ lúc nào theo hướng dẫn của VietUnion.

Trừ khi nhận được thông báo của Bạn, VietUnion sẽ tiếp tục cung cấp Dịch Vụ Payoo qua các địa chỉ mà Khách hàng đã đăng ký. Mọi liên lạc của VietUnion qua các thông tin liên lạc sau cùng của Bạn đã đăng ký với VietUnion sẽ được mặc định là đã gửi đến Bạn, bất kể việc Bạn có thực sự nhận được hay không, cũng như VietUnion không thừa nhận việc Bạn viện dẫn các lý do thông tin liên lạc đã cung cấp không chính xác, hết hạn sử dụng, bị khóa, hay bất kỳ lý do nào khác khiến bạn không thể nhận được liên lạc từ VietUnion. Nếu thông tin của VietUnion bị trả lại do địa chỉ liên lạc mà Bạn cung cấp không có giá trị sử dụng, Ví Điện Tử Payoo của Bạn vì thế sẽ không được phép hoạt động, và Bạn không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào thông qua Dịch Vụ Payoo cho đến khi VietUnion nhận được các nội dung cập nhật liên quan.

Bạn có trách nhiệm bảo mật các thông tin, tin nhắn từ VietUnion gửi đến Bạn, và đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho VietUnion trong các trường hợp thông tin hoặc tin nhắn trên bị truy cập hoặc sử dụng bởi một bên không có thẩm quyền,

VAI TRÒ, QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi đăng ký và tham gia sử dụng Dịch Vụ Payoo, Bạn cam kết và đảm bảo thực hiện đúng các quyền và trách nhiệm sau:

 1. Việc sử dụng Dịch Vụ Payoo phải tuân thủ các qui định của VietUnion và của pháp luật.
 2. Được lựa chọn và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ thanh toán phù hợp trong nhóm Dịch Vụ Payoo do VietUnion cung cấp.
 3. Đối với Dịch Vụ Ví Điện Tử, Bạn chính là Người Thụ Hưởng đối với Ví Điện Tử của Bạn.
  • Mọi giao dịch được thực hiện thông qua Ví Điện Tử của Bạn được hiểu mặc định là nhân danh chính Bạn, và Bạn hoàn toàn tự kiểm soát, quản lý mọi giao dịch phát sinh trên Ví Điện Tử này.
  • Có quyền sử dụng số tiền trên Ví Điện Tử thông qua các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ; được VietUnion tạo mọi điều kiện để sử dụng Ví Điện Tử của mình một cách an toàn và hiệu quả nhất;
  • Được yêu cầu VietUnion thực hiện các lệnh thanh toán phát sinh hợp pháp, hợp lệ trong phạm vi số dư được phép sử dụng.
  • Đảm bảo có đủ số dư tối thiểu theo qui định của VietUnion và có đủ số dư được phép sử dụng trên Ví Điện Tử để thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp và trả các khoản phí theo qui định của VietUnion.
  • Tự tổ chức hạch toán, theo dõi số dư trên Ví Điện Tử, đối chiếu với chứng từ Ví Điện Tử do VietUnion phát hành.
  • Được yêu cầu VietUnion đóng hoặc tạm khóa Ví Điện Tử của mình khi cần thiết, trừ trường hợp các yêu cầu này thuộc phạm vi quyền từ chối của VietUnion.
  • Được yêu cầu cung cấp thông tin về các giao dịch thanh toán và số dư trên Ví Điện Tử của mình.
  • Trường hợp khi Bạn đăng ký dịch vụ trích nợ tự động, Bạn cam kết ủy quyền cho VietUnion được tự động trích nợ Ví Điện Tử để thanh toán cho các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ với các Nhà Cung Cấp. Việc thanhtoán này có thể được thực hiện theo yêu cầu của Bạn hoặc theo yêu cầu của chính Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.
  • Đồng ý cho VietUnion trích tiền từ tài khoản để thanh toán các giá trị giao dịch, các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các loại phí liên quan đến giao dịch, các loại phí liên quan đến khiếu nại, tranh chấp theo quy định của VietUnion và pháp luật, các chi phí hợp lệ khác phát sinh trong quá trình quản lý Ví Điện Tử và cung ứng Dịch Vụ Payoo theo qui định.
  • Trong trường hợp VietUnion trừ tiền từ Ví Điện Tử Payoo của Bạn để hoàn trả tiền cho một giao dịch khác, nếu số dư tài khoản của Bạn tại thời điểm đó không đủ cho giao dịch, VietUnion sẽ yêu cầu Bạn nạp tiền bổ sung vào Ví Điện Tử Payoo để hoàn tất giao dịch. Nếu Bạn không thực hiện yêu cầu theo đúng thời hạn mà VietUnion thông báo, số tiền chưa được bổ sung sẽ chịu lãi suất chậm trả với mức lãi suất bằng 0,05%/ngày/số tiền chậm thanh toán. Mức lãi suất này có thể được điều chỉnh để không vượt quá mức trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (nếu có) tại thời điểm phát sinh lãi suất chậm thanh toán.
  • Bạn không được tạo ra bất kỳ hình thức cầm cố, thế chấp hoặc biện pháp bảo đảm nào khác đối với Ví Điện Tử.
 4. Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của VietUnion, sử dụng đúng mục đích những thông tin mà Dịch Vụ cung cấp; không được sử dụng Dịch Vụ Payoo cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 5. Cung cấp tất cả thông tin mà VietUnion yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng Dịch Vụ; nội dung thông tin phải kịp thời cập nhật thay đổi đầy đủ, chính xác, trung thực, khớp đúng với hồ sơ đăng ký mở Ví Điện Tử tại VietUnion trong các giao dịch thanh toán; chịu mọi trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng khi sử dụng Ví Điện Tử/Dịch Vụ Payoo do lỗi của mình.
 6. Bạn phải đảm bảo an toàn và bí mật đối với bất kỳ tên truy cập, mật khẩu truy cập, và các yêu tố định danh khác mà VietUnion cung cấp. Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trong trường hợp tên truy cập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác bị mất, lợi dụng, tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ và sẽ chịu mọi rủi ro, thiệt hại gây ra do việc sử dụng trái phép của bên thứ ba đó.
 7. Bạn phải thông báo ngay cho VietUnion để kịp thời xử lý khi tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ; đồng thời Bạn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác trước khi VietUnion đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp (giới hạn quyền truy cập,…).
 8. Trừ khi đã thông báo cho VietUnion về việc chấm dứt sử dụng Dịch Vụ theo đúng qui định tại Thỏa Thuận này và đã nhận được xác nhận việc chấm dứt từ VietUnion, Bạn thừa nhận rằng, đối với bất cứ hành động truy cập nào vào Dịch Vụ, nếu VietUnion kiểm tra thấy đúng, đủ mật khẩu truy cập và/hoặc các yếu tố định danh khác theo qui định sẽ mặc nhiên coi đó là ý chí của Bạn, cho dù sau đó phát hiện việc truy cập thông tin này được thực hiện bởi người không có thẩm quyền. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro và thiệt hại do việc sử dụng trái phép đó gây ra.
 9. Trong trường hợp thanh toán qua Dịch Vụ Payoo, Bạn có thể sử dụng Dịch Vụ Payoo theo nhu cầu của Bạn nhưng phải đảm bảo số tiền thanh toán không vượt quá hạn mức được phép sử dụng Dịch Vụ và số dư tài khoản Ví Điện Tử của Bạn vào thời điểm thực hiện giao dịch.
 10. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và chứng từ thanh toán mà Bạn cung cấp hoặc các hoạt động của Bạn có liên quan đến dịch vụ Payoo.
 11. Đồngývàthừanhậnviệcthuthập,ghinhận,xửlý,sửdụng,lưutrữ,chiasẻthôngtinliênquancủaVietUnion liên quan đến Người Sử Dụng theo các qui định của Thỏa Thuận này và Chính sách Quyền Riêng Tư.
 12. Hoàn trả hoặc phối hợp với VietUnion hoàn trả đầy đủ số tiền thụ hưởng do VietUnion chuyển thừa, chuyển nhầm (bao gồm cả lỗi tác nghiệp, sự cố hệ thống của VietUnion).
 13. Thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn của VietUnion, tự bảo mật thông tin Ví Điện Tử, giao dịch do mình quản lý để đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch thanh toán; Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với những rủi ro phát sinh do việc rò rỉ, thất thoát thông tin này.
 14. Thông báo kịp thời cho VietUnion khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trong giao dịch thanh toán hoặc nghi ngờ thông tin giao dịch bị lợi dụng.
 15. Bằng việc cung cấp thông tin liên lạc khi sử dụng Dịch Vụ Payoo, Bạn đã đồng ý cho phép VietUnion được gửi thư điện tử, tin nhắn SMS/MMS hoặc gọi đến số điện thoại Bạn cung cấp để:
  • Thông báo biến động số dư tài khoản trong trường hợp Bạn đăng ký sử dụng. Thông báo OTP (mật khẩu giao dịch điện tử).
  • Giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ, thông báo, quảng bá Dịch Vụ Payoo và/hoặc các dịch vụ khác của VietUnion; thông báo các sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình khuyến mại.
  • Thông báo khác phục vụ cho việc cung ứng Dịch Vụ Payoo đến Bạn.
 16. Nếu Bạn cho rằng có một sự nhầm lẫn hoặc sai sót trong việc xử lý chỉ dẫn thanh toán của VietUnion, Bạn có thể liên lạc trực tiếp và ngay khi phát sinh sự việc trên với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng hoặc các điểm giao dịch của VietUnion mà Bạn đã thực hiện giao dịch để được giải quyết. Những vấn đề có thể phát sinh là:
  • Bất kỳ sự chậm trễ hoặc sai sót nào trong việc xử lý chỉ dẫn thanh toán của Bạn; hoặc 
  • Nếu phát hiện tài khoản của Bạn có phát sinh giao dịch mà không do Bạn thực hiện; hoặc 
  • Bạn cho rằng có sự gian lận trong việc sử dụng Dịch Vụ.
 17. Bạn đồng ý và có trách nhiệm nộp/bổ sung/cập nhật bất kỳ thông tin/chứng từ, phối hợp điều tra khi có yêu cầu của VietUnion.Tùy thuộc vào quyết định của VietUnion vào từng thời điểm, việc chậm trễ và/hoặc không nộp/bổ sung/cập nhật bất kỳ thông tin/chứng từ, phối hợp điều tra theo yêu cầu của VietUnion sẽ dẫn đến việc VietUnion phong tỏa/tạm khóa/đóng tài khoản hoặc tạm dừng giao dịch đã hoặc đang thực hiện. Trong các trường hợp này, Bạn đồng ý VietUnion được toàn quyền xử lý số tiền liên quan, đồng thời cam kết tuân thủ các kết quả xử lý của VietUnion.
 18. Bạn có nghĩa vụ, bằng chi phí của mình, trang bị đầy đủ, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng… để có thể kết nối, truy cập an toàn vào Dịch Vụ.
 19. Bạn chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý và/hoặc hoặc theo đúng hướng dẫn của VietUnion nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng… do Bạn sử dụng khi kết nối, truy cập vào Dịch Vụ nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép Dịch Vụ.
 20. Nếu Bạn tiếp nhận được thông tin về Khách hàng khác của VietUnion khi sử dụng Dịch Vụ Payoo dù dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ phương thức nào, Bạn phải bảo mật thông tin, không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin này đến người khác và/hoặc dùng nó vào mục đích khác trừ khi có sự đồng ý của chính người đó.
 21. Bạn cần hiểu rằng Bạn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ Bạn khi sử dụng Dịch Vụ Payoo. Trường hợp Bạn vi phạm Thỏa Thuận và gây tổn thất/thiệt hại, Bạn có trách nhiệm bồi thường cho VietUnion, Khách hàng khác, bên thứ ba có liên quan.
 22. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và VietUnion.

CAM KẾT CỦA NGƯỜI BÁN

Khi sử dụng Dịch Vụ Payoo với vai trò là Người Bán, ngoài các trách nhiệm và cam kết chung của Người Sử Dụng, Bạn cam kết:

 1. Cung cấp cho Người Mua đầy đủ thông tin về hàng hóa/dịch vụ và chính sách bán hàng trung thực, bán hàng đúng giá trị đã thanh toán, giao hàng hóa/dịch vụ theo đúng thời hạn quy định.
 2. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về hàng hóa/dịch vụ giao dịch với Người Mua; chỉ sử dụng Dịch Vụ Payoo để chấp nhận thanh toán cho các hàng hóa/dịch vụ vụ hợp pháp; tuyệt đối tuân thủ các quy định, chính sách liên quan đến việc sử dụng và thanh toán thông qua Dịch Vụ Payoo; không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, mua bán các hàng hóa/dịch vụ có nguồn gốc không hợp pháp.
 3. KHÔNG yêu cầu Người Mua cung cấp các thông tin cá nhân như: số thẻ tín dụng, mật khẩu đăng nhập Ví Điện Tử Payoo, tài khoản ngân hàng….
 4. Giá trị thanh toán phải đã bao gồm đầy đủ các loại phí hợp lệ nếu có (vận chuyển, dịch vụ…) và thuế theo quy định của pháp luật.
 5. Cung cấp cho Người Mua những chính sách đổi/trả và bảo hành một cách rõ ràng và hợp lý, cung cấp cho Người Mua và/hoặc VietUnion nội dung các chính sách đó khi được yêu cầu và có trách nhiệm thông báo mỗi khi có thay đổi hoặc cập nhật.
 6. Trường hợp xảy ra sai sót trong quá trình thanh toán, cung ứng hàng hóa/dịch vụ do lỗi của Bạn thì Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn trả, bồi thường và giải trình cho Người Mua và VietUnion. Việc hoàn trả, bồi thường phải được thực hiện theo qui định của VietUnion hoặc theo thỏa thuận giữa VietUnion và Bạn.Số tiền thuộc trách nhiệm hoàn trả, bồi thường từ Bạn cho Người Mua/VietUnion sẽ chịu lãi suất chậm trả với mức lãi suất bằng 0,05%/ngày/số tiền chậm thanh toán tính từ thời điểm phát sinh trách nhiệm thanh toán số tiền này. Mức lãi suất này có thể được điều chỉnh để không vượt quá mức trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (nếu có) tại thời điểm phát sinh lãi suất chậm thanh toán.
 7. Khi nhận được thông báo của VietUnion về giao dịch Thanh toán, Bạn có trách nhiệm kiểm tra và phải chuyển hàng hoá hoặc thực hiện Dịch Vụ cho người Mua theo đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết đồng thời lưu lại các chứng từ hợp lệ như hóa đơn bán hàng hoặc phiếu giao hàng có chữ ký Người Mua, vận đơn của hãng vận chuyển v.v… để sử dụng trong trường hợp xảy ra khiếu nại.
 8. Trong trường hợp đã nhận được tiền chuyển đến từ Người Mua nhưng sau đó bị Người Mua khiếu nại rằng Bạn không thực hiện giao dịch một cách nghiêm túc theo cam kết của Bạn thì khi đó, khiếu nại sẽ được giải quyết theo quy định về giải quyết khiếu nại của VietUnion.
 9. Bạn sẽ bồi thường cho VietUnion và tránh cho VietUnion không bị tổn hại từ bất kỳ tổn thất, thiệt hại và các trách nhiệm liên quan đến bất kỳ hành động, khiếu nại, kiện cáo hoặc tố tụng của người Mua trong phạm vi các tổn thất, thiệt hại và trách nhiệm này xuất phát từ hoạt động cung ứng hàng hóa/dịch vụ của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn từ các trách nhiệm và cam kết nêu tại Thỏa Thuận này.
 10. KHÔNG sử dụng hoặc lợi dụng việc sử dụng Dịch Vụ Payoo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, chịu sự giám sát của VietUnion đối với các hoạt động kinh doanh trực tuyến được thanh toán thông qua Dịch Vụ Payoo, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm (nếu có).
 11. Tuân thủ những qui định liên quan khác được VietUnion áp dụng cho Người Bán khi thực hiện thanh toán qua Dịch Vụ Payoo.
 12. Các trách nhiệm, cam kết khác theo qui định tại các hợp đồng hợp tác cụ thể.
 13. Bồi thường toàn bộ thiệt hại cho VietUnion khi vi phạm các trách nhiệm qui định tại Thỏa Thuận này.

QUYỀN CỦA VIETUNION

VietUnion được tự động trích nợ từ Ví Điện Tử của Bạn trong trường hợp:

 1. để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các loại phí liên quan đến khiếu nại, tranh chấp theo quy định của VietUnion và pháp luật, các chi phí hợp lệ khác phát sinh trong quá trình quản lý Ví Điện Tử và cung ứng Dịch Vụ Payoo theo qui định.
 2. để thanh toán các khoản phí khác theo Biểu phí của VietUnion.
 3. thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo các kết quả giải quyết khiếu nại, tranh chấp liên quan buộc Chủ Ví phải thanh toán.
 5. để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của Ví Điện Tử theo qui định của pháp luật và qui định của VietUnion và thông báo cho Chủ Ví biết.
 6. khi phát hiện đã chuyển nhầm tiền vào Ví Điện Tử của Bạn; hoặc có yêu cầu hủy lệnh chuyển tiền, hủy giao dịch từ các tổ chức liên kết cung ứng Dịch Vụ hoặc khách hàng do phát hiện có sai sót so với nội dung thanh toán của khách hàng.
 7. chuyển trả người thanh toán, chuyển nộp cơ quan có thẩm quyền theo qui định của pháp luật, hoặc xử lý theo qui định của nội bộ VietUnion đối với khoản tiền không người nhận, nếu Bạn không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp của Bạn đối với khoản tiền đó trong thời gian 01 tháng kể từ ngày có thông báo của VietUnion.
 8. để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa Bạn và VietUnion.

Từ chối các lệnh thanh toán của Bạn trong các trường hợp:

 1. bạn không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mở Ví Điện Tử, hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa Bạn và VietUnion và/hoặc bên thứ ba có liên quan.
 2. Ví Điện Tử không đủ số dư theo qui định và/hoặc để thực hiện lệnh thanh toán.
 3. khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán vi phạm qui định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
 4. Ví Điện Tử đang bị đóng, bị phong tỏa/tạm khóa toàn bộ hoặc một phần mà phần không bị phong tỏa/tạm khóa không có đủ số dư để thực hiện các lệnh thanh toán.
 1. Từ chối yêu cầu tạm khóa, đóng Ví Điện Tử của Chủ Ví khi Chủ Ví chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho VietUnion.

Quy định về số dư tối thiểu trên Ví Điện Tử tùy theo từng trường hợp sử dụng.

Quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán phù hợp các quy định của pháp luật;

VietUnion không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Người Sử Dụng phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của VietUnion.

VietUnion không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Người Sử Dụng phải chịu phát sinh từ hoặc do:

 1. việc sử dụng Dịch Vụ hoặc tiếp cận các thông tin mà Dịch Vụ cung ứng của những người được Người Sử Dụng ủy quyền; hoặc
 2. việc Người Sử Dụng để mất, mất cắp, lộ tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác mà VietUnion cung cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng Dịch Vụ hoặc tiếp cận những thông tin mà Dịch Vụ cung ứng; hoặc
 3. bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc gửi tin nhắn, hoặc Người Sử Dụng không nhận được tin nhắn; hoặc
 4. tính toàn vẹn hoặc tính xác thực của tin nhắn được gửi cho Người Sử Dụng; hoặc
 5. việc tin nhắn được thực hiện bởi một bên thứ ba mà người này, bằng bất cứ cách nào, thực hiện việc kết nối thiết bị của họ tới số điện thoại mà Người Sử Dụng đã đăng ký; hoặc
 6. sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch Vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của VietUnion, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do Dịch Vụ cần được nâng cấp, sửa chữa; lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet; lỗi gián đoạn do nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ; hoặc
 7. bất cứ trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sự kiện thiên tai như lũ lụt, hỏa hoạn, hạn hán, bão, động đất; các sự kiện xã hội như: biểu tình, bạo động, bạo loạn và chiến tranh (tuyên bố hoặc không tuyên bố), các hoạt động của các Chính phủ trong phạm vi thẩm quyền.

Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa Chủ Ví với VietUnion không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

TRÁCH NHIỆM CỦA VIETUNION

 1. Thực hiện lệnh thanh toán của Chủ Ví sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán.
 2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh thanh toán, các yêu cầu sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng phù hợp qui định và thỏa thuận giữa VietUnion và Người Sử Dụng; hoàn trả kịp thời các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn trong việc thực hiện các lệnh thanh toán; cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại Dịch Vụ, phương tiện thanh toán cần thiết phục vụ nhu cầu giao dịch của Người Sử Dụng.
 3. Thông tin đầy đủ, kịp thời về số dư và các giao dịch phát sinh trên Ví Điện Tử theo thỏa thuận với Chủ Ví và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin mà mình cung cấp;
 4. Cập nhật kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi nội dung trong hồ sơ mở Ví Điện Tử của Chủ Ví. Bảo quản, lưu trữ hồ sơ mở Ví Điện Tử và các chứng từ giao dịch Ví Điện Tử theo đúng quy định của pháp luật.
 5. Đảm bảo bí mật các thông tin liên quan đến Ví Điện Tử và giao dịch trên Ví Điện Tử của Chủ Ví theo quy định của pháp luật.
 6. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên Ví Điện Tử của Người Sử Dụng do lỗi của mình.
 7. Tuân thủ quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền.
 8. Xây dựng quy trình nội bộ về việc cung ứng Dịch Vụ Payoo; hướng dẫn, thông báo công khai để Người Sử Dụng biết và giải đáp, xử lý kịp thời các thắc mắc, khiếu nại trong quá trình đăng ký và sử dụng Dịch Vụ.

10. CHẤM DỨT SỬ DỤNG DỊCH VỤ PAYOO

 1. VietUnion có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ Payoo vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Bạn. Tuy nhiên, VietUnion sẽ thông báo cho Bạn về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ.
 2. Bạn có thể chấm dứt sử dụng Dịch Vụ vào bất kỳ lúc nào sau khi đã gửi cho VietUnion văn bản yêu cầu ngừng sử dụng Dịch Vụ theo mẫu và hướng dẫn mà VietUnion cung cấp tại website hoặc các điểm giao dịch của VietUnion. Sau khi chấm dứt sử dụng Dịch Vụ, Bạn không được tiếp tục sử dụng tên truy cập, mật khẩu, và/hoặc các yếu tố định danh khác do VietUnion cung cấp.
 3. Tất cả các điều khoản và điều kiện này vẫn có hiệu lực sau khi Bạn ngừng hoặc chấm dứt Dịch Vụ. Ngay cả khi đã ngừng, chấm dứt sử dụng Dịch Vụ, Bạn vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này ở phạm vi liên quan đến quyền và trách nhiệm của Bạn trong thời gian sử dụng Dịch Vụ.

CHẾ ĐỘ PHÍ

 1. Phí sử dụng Dịch Vụ Payoo căn cứ theo Biểu Phí được VietUnion công bố cho từng thời kỳ tùy theo đặc điểm của từng loại Dịch Vụ.
 2. Bạn ủy quyền cho VietUnion được quyền tự động trích nợ phí sử dụng Dịch Vụ trên bất kỳ Ví Điện Tử nào mở tại VietUnion để thanh toán tiền phí sử dụng Dịch Vụ này.
 3. Phí Dịch Vụ có thể được thu trước, sau hay ngay khi phát sinh giao dịch tùy vào từng loại hình Dịch Vụ mà VietUnion cung cấp. Đối với hình thức thu phí Dịch Vụ trước Bạn có thể không được hoàn trả lại số tiền chưa sử dụng hết trong trường hợp Bạn không có nhu cầu sử dụng tiếp Dịch Vụ, Bạn có những thay đổi về thông tin định danh dẫn đến việc không thể sử dụng tiếp số tiền chưa sử dụng.
 4. Các khoản tiền bồi hoàn/hoàn trả sẽ được trừ các khoản phí liên quan đến việc bồi hoàn/hoàn trả trước khi bồi hoàn/hoàn trả.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các website (bao gồm và không giới hạn các tên miền), ứng dụng, giải pháp, các hàng hóa/dịch vụ, logo và những nội dung khác liên quan đến VietUnion và Dịch Vụ Payoo đều thuộc quyền quản lý, sở hữu và sử dụng hợp pháp, toàn vẹn và không chuyển giao của VietUnion. Bạn phải tôn trọng các quyền này và VietUnion nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của VietUnion.

CHUYỂN NHƯỢNG

Khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của VietUnion, Bạn không được quyền chuyển nhượng bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của Bạn đã được xác định trong Bản Thỏa Thuận này.

PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thỏa Thuận này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.Mọi tranh chấp, bất đồng phát sinh từ, và/hoặc liên quan đến Dịch vu Payoo, hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai Bên cùng có lợi. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng, hai Bên thống nhất tranh chấp hoặc bất đồng đó sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền. Quyết định của Tòa án có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian tòa án chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi Bên theo quy định của Thỏa Thuận. Các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp do Bên thua kiện theo phán quyết của tòa án phải chịu.

Dành cho người bán


Dành cho người mua


Trụ sở chính (Tp.HCM)

35 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-28) 3911 7147
Fax: (84-28) 3911 7144
Website: https://sba.payoo.vn
Email: support@payoo.vn

Văn phòng đại diện (Hà Nội)

Tầng 6, Tòa nhà NeLumbo, 114 An Trạch, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3736 8629
Fax: (84-24) 3736 8628
Giấy phép số 275/GP-CBC do Bộ TT và TT, cấp ngày 27/06/2008
Giấy phép thanh toán trực tuyến số 27/GP-NHNN ngày 23/11/2015